logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen opvang statushouders Hotel de Druiventros

Vanaf maandag 15 januari 2024 worden tijdelijk statushouders opgevangen in Hotel de Druiventros aan de Bosscheweg 11 in Berkel-Enschot. Hieronder de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Algemeen (hoelang blijven ze, wanneer komen ze)

Hoeveel statushouders worden er opgevangen in Hotel de Druiventros?

Er worden maximaal 150 statushouders opgevangen in Hotel de Druiventros.

Wanneer komen de statushouders? 

Vanaf 15 januari 2024 komen de eerste statushouders naar Hotel de Druiventros.

Hoelang blijven statushouders in Hotel de Druiventros? 

Vooralsnog loopt de overeenkomst voor de tijdelijke opvang van statushouders met Hotel de Druiventros tot half juli 2024.

De insteek is dat elke statushouder maximaal 6 maanden in Hotel De Druiventros verblijft. Binnen deze termijn stromen ze in principe uit naar een eigen woning. De precieze duur van het verblijf van een statushouder hangt af van de beschikbaarheid van een passende woning door een woningcorporatie.

Wat voor statushouders komen in Hotel de Druiventros, gezinnen, of alleenstaanden?

De gemeente Tilburg ontvangt alle soorten gezinssamenstellingen. Dit kunnen dus alleenstaanden zijn of gezinnen met of zonder kinderen.

Waarom hier en niet in een andere wijk? 

Tilburg heeft verschillende opvanglocaties verspreid over de hele gemeente, waaronder deze tijdelijke locatie. De opvanglocaties liggen verspreid over onze gemeente.

Zijn er nog meer locaties in de regio/ in de gemeente Tilburg waar vluchtelingen naartoe gaan? 

Ja, er zijn meerdere opvanglocaties in de gemeente voor zowel (minderjarige) asielzoekers, statushouders als vluchtelingen uit Oekraïne.

Hoeveel statushouders krijgen in Tilburg een woning? 

Per jaar krijgt de gemeente van de overheid een aantal statushouders toegewezen die we moeten huisvesten volgens de taakstelling vastgelegd in de Huisvestingswet 2014. Dit aantal wordt elk halfjaar vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo moet gemeente Tilburg in 2024 238 statushouders huisvesten tussen januari en juli.  

Ter Apel loopt helemaal over. Waarom zijn het er maar zo weinig? 

Tilburg vangt statushouders op die al door het Rijk gekoppeld zijn aan onze gemeente en die we moeten huisvesten. Zij hebben al een verblijfsvergunning ontvangen en mogen dus in Nederland blijven. Omdat ze nog wachten op een woning, houden ze een plekje binnen het asielzoekerscentrum bezet en kunnen nieuwe asielzoekers uit Ter Apel niet doorstromen. Met de regiogemeenten in Hart van Brabant, waarmee we samenwerken op het onderwerp opvang, hebben we afgesproken dat andere gemeenten zich richten op de tijdelijke (crisis)opvang van asielzoekers. Dit is onder andere de gemeente Dongen.

Onderwijs kinderen

Gaan de kinderen meteen naar school? 

Kinderen van statushouders hebben recht op onderwijs vanaf de eerste dag. De gemeente zet zich in om deze kinderen zo snel mogelijk op een school te plaatsen.

Is er een wachtlijst voor deze kinderen?

Het zou kunnen dat kinderen even moeten wachten voordat ze naar school kunnen. Onze onderwijspartners in het Primair en Voortgezet onderwijs werken er hard aan om de kinderen zo snel mogelijk te plaatsen.

Moeten kinderen van statushouders naar school?

Ja, kinderen in de leeftijd tussen 5 en 16 zijn leerplichtig en tussen de 16 en 18 kwalificatie plichtig totdat een diploma is gehaald op minimaal MBO2 niveau. 

Moeten kinderen van statushouders zelfstandig van Hotel de Druiventros naar een school in Tilburg?

De gemeente Tilburg is verantwoordelijk om deze kinderen naar een school (voor nieuwkomers) te vervoeren. Dit kunnen wij collectief organiseren d.m.v. personenvervoer (taxibusjes) als er veel kinderen in Hotel de Druiventros worden opvangen.  

Gaan de kinderen van statushouders in Berkel-Enschot naar een basisschool, en doet dat iets met mijn positie op de wachtlijst?

Nee, in Berkel-Enschot is geen basisschool die is gespecialiseerd in nieuwkomersonderwijs. De kinderen die worden opgevangen in Hotel de Druiventros gaan dus niet naar school in Berkel-Enschot.

Dagelijkse zaken (inburgering)

Hoe ziet de dagbesteding op van volwassen statushouders eruit?

Volwassen statushouders zijn inburgering plichtig. Dit betekent dat zij kunnen starten met hun inburgeringstraject. Hierbij hebben ze meerdere dagdelen per week taallessen en volgen ze workshops over onder andere de Nederlandse samenleving, gezondheidszorg en arbeidsmarkt.
Met de contractpartners voor de inburgering wordt besproken hoe deze nieuwe mensen zo snel en zo goed mogelijk kunnen beginnen aan hun traject in Tilburg.

Wie begeleidt de statushouders bij inburgering?

De gemeente Tilburg voert samen met taalaanbieders en maatschappelijke organisaties de Wet inburgering uit. In de eerste periode volgen de statushouders een traject bij WerkvloerTaal en bij het Refugee Team. De klantregisseur van de gemeente volgt de voortgang van de inburgering.
Als het taalniveau bekend is, start het vervolgtraject. Dat bestaat uit zowel taal leren als participatieactiviteiten.
Meer informatie over inburgering vindt u op: Inburgering - Wegwijzer Werk en Inkomen (werkeninkomentilburg.nl) 

Mogen statushouders meteen werken? 

Ja, statushouders hebben een verblijfsvergunning en mogen gaan werken. 

Hoe is de gezondheidszorg geregeld?

De statushouder is nog verzekerd via het COA. Voor medische zorg kan de statushouder bij een huisarts terecht. Voor publieke gezondheidszorg kan de vergunninghouder bij de GGD terecht.

Overige vragen

Waar maak ik een melding van een incident? 

De gemeente gaat voor de direct omwonenden een zogenaamde meterkastkaart maken. Hierop vindt u een overzicht van de partners en hun contactgegevens. Deze wordt voor 15 januari 2024 verspreid. 

Om de bewoners op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen en activiteiten gaat de gemeente Tilburg ook een beheeroverleg organiseren. Tijdens dit overleg praat de gemeente met een vertegenwoordiging van bewoners, politie en het beheer van de opvanglocatie over de gang van zaken rondom de opvang. Het doel van dit overleg is het bespreekbaar maken van uiteenlopende zaken, zoals de leefbaarheid van de woonomgeving en het activiteitenaanbod. Ook heeft het beheeroverleg een monitorende rol wat de directe omgeving van de locatie betreft. Hiervoor ontvangen de direct omwonenden nog een uitnodiging. 

Ik wil iets betekenen, waar kan ik mij melden?

U kunt een mail sturen naar welkomintilburg@tilburg.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Hoe kan ik voor overige vragen contact opnemen met de gemeente?

U kunt contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres: welkomintilburg@tilburg.nl.