logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

College benoemt adviescommissie Wijkevoort

29 maart 2024

Het college heeft de leden van de adviescommissie Wijkevoort benoemd. De commissie gaat de gemeente de komende periode adviseren over de ambities voor innovatiecampus Wijkevoort en de verbinding daarvan met het bredere economische ecosysteem van de regio.

Als de Raad van State positief oordeelt over het bestemmingsplan voor Wijkevoort, dan gaat de adviescommissie het college vanaf dat moment ook integraal adviseren over voorstellen van bedrijven die zich er willen vestigen.

Concretisering 

Momenteel werkt de gemeente Tilburg aan de concretisering van de ambities voor Wijkevoort als toonaangevende innovatiecampus. Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde Akkoord 2022 - 2026 Meer voor elkaar, het campusprofiel, het bestemmingsplan en de bijbehorende ontwikkelleidraad. Een innovatiecampus onderscheidt zich van een regulier bedrijventerrein door een intensieve samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. 

Divers

Bij de samenstelling van de commissie is gestreefd naar een zo divers mogelijke samenstelling als het gaat om persoonlijke – en inhoudelijke expertise. Vanuit deze expertise adviseert de commissie over het concretiseren van de genoemde ambities en toetst zij in een mogelijk volgende fase of deze in de voorstellen van geïnteresseerde bedrijven ook waargemaakt kunnen worden.

Wethouder Bas van der Pol (Stedelijke ontwikkeling en economie): “Wij zijn verheugd met de betrokkenheid van deze deskundige en diverse adviescommissie. De leden zijn gezaghebbend op belangrijke thema’s als circulaire economie, inclusieve arbeidsmarkt, digitalisering en samenwerking in onderwijs- en innovatieprogramma’s. Ook hebben zij gezamenlijk ruime ervaring in het bedrijfsleven, het onderwijs en campusontwikkeling. Vanuit een onafhankelijke en kritische rol kan deze commissie bijdragen aan onze bredere economische strategie en het doorontwikkelen van het campusprofiel. Dat is van groot belang om onze ambities voor een duurzame en innovatieve economie ook echt waar te kunnen maken”.

Vervolg

Tegen het bestemmingsplan Wijkevoort is beroep aangetekend bij de Raad van State. In afwachting van de uitspraak van de rechtbank worden geen fysieke voorbereidingshandelingen uitgevoerd voor de realisatie van de innovatiecampus. Wel wordt in opdracht van de gemeenteraad gewerkt aan de verdere uitwerking van het inhoudelijke profiel van de campus en de ontwikkelstrategie. Daarbij is onder meer aandacht voor de campus ontwikkelorganisatie (COO), financiering, ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inrichting. En de noodzakelijke structuur voor het functioneren van de campus op het gebied van duurzame energie- en watersystemen, criteria voor duurzaam bouwen, samenwerking en programma-ontwikkeling.

  • Meer informatie op de pagina Wijkevoort op deze site.

De leden van de adviescommissie