logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

College stuurt begroting naar de raad

06 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders stuurde vrijdag 6 oktober de Programmabegroting 2024 naar de gemeenteraad. In de begroting staat welke inkomsten de gemeente Tilburg heeft en waar deze aan besteed worden in 2024.

De uitvoering blijft voorop staan. Dat komt concreet tot uiting in het nog meer dan voorheen betrekken van mensen uit de praktijk, in nabijheid werken in de wijken en dorpen en het toepassen van een uitvoeringstoets. Dit is in de geest van het Bestuursakkoord “Meer voor Elkaar” dat in 2022 werd gesloten en de Perspectiefnota “Meer voor elkaar in het tweede jaar” die voor de zomervakantie werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Het college is blij te kunnen concluderen dat het gelukt is om voor de komende twee jaren een sluitende begroting te realiseren, waarin ruimte is om de ambities uit het akkoord te realiseren. “De schop kan in Tilburg de grond in blijven gaan. Door bestaande fondsen te benutten, kunnen we blijven werken aan het welzijn van onze inwoners en de ontwikkeling van onze stad en dorpen naar een toekomstbestendige gemeente,” aldus wethouder Maarten van Asten (Financiën). 

De blijvende onzekerheid rondom nieuwe financiële verhoudingen met het Rijk en een milde recessie brengen op de langere termijn wel uitdagingen met zich mee. Wethouder Van Asten: “We staan met elkaar voor grote opgaven op het gebied van bestaanszekerheid, zorg, wonen, klimaat, natuur en migratie, waarvoor middelen vanuit het rijk noodzakelijk zijn. We hebben er vertrouwen in dat een nieuw kabinet snel zal zorgen voor realistische financiële stabiliteit, zodat we samen als één overheid op kunnen trekken in het realiseren van deze begroting en die van de komende jaren.”

De begroting is te vinden op de pagina Bestuurlijke informatie 2024

De gemeenteraad behandelt de begroting op 9 november.
Meer informatie staat op de website raadtilburg.nl