logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

De juiste zorg op de juiste plek, ook in 2035

29 december 2023

De zorg in Midden-Brabant staat de komende jaren voor grote uitdagingen. O.a. door de vergrijzing en het tekort aan personeel. Onlangs is een Regioplan (IZA) opgesteld waarin partijen uit de regio afspraken hebben gemaakt over de toekomst van de zorg.

Van Regiobeeld naar Regioplan

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt om de zorg toekomstbestendig te houden. De focus ligt hierbij op een domeinoverstijgende regionale aanpak. In het voorjaar van 2023 stelde de regio hiervoor eerst een Regiobeeld op. Hierin staan de belangrijkste regionale knelpunten en uitdagingen genoemd die als basis gelden voor het Regioplan. Het Regioplan Midden-Brabant laat zien hoe de gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio deze uitdagingen aanpakt zodat de zorg ook in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft.

Samenwerking

Het Regioplan is het resultaat van een intensieve en domeinoverstijgende samenwerking door partijen uit zorg en welzijn, gemeentes, zorgverzekeraars en inwoners. Op woensdag 13 december 2023 ondertekenden bestuurders van de gemeente Tilburg (namens de 9 gemeenten in de regio Midden-Brabant), zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en CZ, het Zorgnetwerk Midden-Brabant (namens de zorgorganisaties), de GGD, ContourdeTwern en Zorgbelang Brabant/Zeeland het Regioplan namens alle betrokken partijen. De ondertekening geldt als een verdere versteviging van de samenwerking.

Van zorg en ziekte naar welzijn, gezondheid en preventie

De gewenste beweging van zorg en ziekte naar welzijn, gezondheid en preventie staat centraal in het Regioplan. Hierbij streven we ernaar dat de inwoners van Midden-Brabant zich gezonder voelen, ze meer zeggenschap hebben over hun gezondheid, meer zelf doen en daardoor optimistischer zijn over de eigen toekomst. De zorg blijft hierdoor toegankelijk voor de inwoners die het echt nodig hebben, omdat ook in de toekomst personeel en mantelzorg schaars zijn. 

Opgaven en oplossingen

In het Regioplan staat beschreven hoe partijen beogen invulling te geven aan deze beweging. Op basis van de thema’s gesignaleerd in het Regiobeeld zijn prioritaire opgaven en doelstellingen geformuleerd. Ook zijn bijbehorende oplossingsrichtingen en de manier waarop we sturen en monitoren opgenomen. Het Regioplan geldt als een ijkpunt en niet als een eindpunt. Vanaf januari 2024 ligt daarom de focus op het verder concretiseren en uitvoeren van het Regioplan, het aanjagen van de gezamenlijke beweging en het meten van de bereikte resultaten.

Het Regioplan en ook het eerder verschenen regiobeeld Midden-Brabant is te lezen op Regiobeelden