logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Onafhankelijke commissie adviseert over proces Kenniskwartier

18 maart 2024

De gemeenteraad stelde eind 2021 de Gebiedsvisie Kenniskwartier vast. Voor de doorontwikkeling van deze visie tot een integraal omgevingsprogramma voor het gebied in West, vroeg de gemeente aan de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) om een advies uit te brengen.

Het Kenniskwartier is het gebied tussen Ringbaan West, de Professor Cobbenhagenlaan, het Stadsbos013 en het Westerpark. Onder andere de Westermarkt, de campus van Tilburg University, het station en de Toren- en Abdijbuurt maken er deel van uit. In 2021 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie vast. Hierin staat welke kansen en ontwikkelingen de gemeente ziet op het gebied van onder meer de sociale, economische, ecologische en fysieke ontwikkeling van dit deel van Tilburg West. Daarbij zijn wonen, ondernemerschap, onderwijs, mobiliteit, sport, gezondheid, groen en duurzaamheid belangrijke thema’s. Om deze visie verder te ontwikkelen, wordt een ‘Omgevingsprogramma’ opgesteld. Met dit programma worden de ambities uit de gebiedsvisie verder uitgewerkt. Ook staat in het omgevingsprogramma wanneer welke projecten uitgevoerd kunnen worden en wat daarbij de uitgangspunten zijn. 

Alternatieven onderzoeken en inzichtelijk maken

Vooruitlopend op het omgevingsprogramma maakt de gemeente een omgevingseffectrapportage (OER). Hiermee staat wat de mogelijke milieueffecten op het gebied kunnen zijn. De Commissie mer adviseert om daarin verschillende alternatieven voor de inrichting van het Kenniskwartier te onderzoeken of inzichtelijk te maken welke alternatieven al eerder zijn onderzocht. Ook adviseert de commissie  op bepaalde aspecten concreet meetbare doelen te stellen en een goede kwaliteitssturing in te richten. Hierdoor wordt voor alle betrokkenen duidelijk welke voor- en nadelen de verschillende opties hebben en waar in de uitvoering op getoetst wordt. Zo kan de gemeente zorgvuldig beargumenteerd keuzes maken voor de verdere inrichting van het gebied en daarover het gesprek aangaan met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Ambities zijn groot

“De Commissie mer ziet net als wij hoe complex de ontwikkeling van het Kenniskwartier is”, aldus Bas van der Pol (wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Economie). “In totaal voegen we zo’n 10.000 woningen toe in West. Dat is belangrijk, maar ook ingrijpend voor de stad en de wijk. Daarom willen wij ook ambitieus zijn op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en kansengelijkheid. De gemeente wil investeren in een stadsdeel dat groeit, bloeit en bruist. Daar horen betaalbare woningen bij, een gezonde en groene buitenruimte en ook ontmoetingsplekken, ruimte voor ondernemerschap, leren, sport en creativiteit. We willen graag nieuwe verbindingen maken voor fietsers en voetgangers, zodat het spoor geen obstakel meer is en er een directe route ontstaat tussen Warande en Spoorpark. We gaan de Westermarkt vernieuwen, veel nieuwe bebouwing toevoegen en ook de bestaande woonbuurten verduurzamen. Daarbij moet kwaliteit voorop staan. Het is belangrijk inzichtelijk te maken welke keuzes daarbij te maken zijn, wat mogelijke alternatieven zijn en daarover het open gesprek te voeren met inwoners, ondernemers en gebiedspartners.”

Gebiedsontwikkeling Tilburg West

In Tilburg West komen ongeveer 10.000 extra woningen. Een groot deel hiervan komt in het Kenniskwartier. De onafhankelijke Commissie mer is op verzoek wettelijk verplicht om te adviseren over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Daarvoor wordt voor ieder project een werkgroep van onafhankelijke deskundigen opgesteld. De gemeente Tilburg heeft ervoor gekozen  de commissie al in een vroeg stadium te betrekken, vanuit de overtuiging dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het proces. Het volledige rapport en het persbericht van de Commissie mer zijn te lezen via commissiemer.nl.