logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Ontwerpbestemmingsplan Tilburg, parapluplan waterberging & grondwaterbescherming

15 december 2023

Van 18 december 2023 t/m 29 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan Tilburg, parapluplan waterberging & grondwaterbescherming ter inzage. Dat heeft het college deze week besloten.

In dit bestemmingsplan staan regels voor waterberging en bescherming van het grondwater. De regels voor regenwaterberging komen uit de gemeentelijke Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Koel Tilburg en het Programma Water en Riolering 2024-2027. De regels voor drinkwaterbescherming zijn gebaseerd op instructieregels van de provincie Noord-Brabant. Dit bestemmingsplan is een zogenaamd 'parapluplan' en treedt voor wat betreft de waterberging en grondwaterbescherming in de plaats van de nu geldende bestemmingsplannen. De overige regels van de geldende bestemmingsplannen blijven onverkort van toepassing. Het identificatienummer van dit plan is NL.IMRO.0855.BSP2021008-b001.

Terinzagelegging

Het ontwerpplan is gedurende de genoemde termijn te bekijken en/of te downloaden via ruimtelijkeplannen.nl. De papieren versie van het plan ligt ter inzage in de Stadswinkel, Koningsplein 10, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en dinsdag en donderdag van 8:00 tot 20:00 uur. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak via www.tilburg.nl of bel 14 013.

Zienswijzen

Iedereen kan, tijdens de genoemde termijn, schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad. De raad zal bij vaststelling van het plan tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad, postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Tilburg, parapluplan waterberging & grondwaterbescherming. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, Roxanne Bleijenberg telefoonnummer 013 542 92 88. Ook is het mogelijk om via de pagina 'bestemmingsplan' op deze site uw zienswijze in te dienen.