logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Ontwerpprincipes voor Hart voor Stappegoor bekend

01 maart 2024

Het college stemde in met 4 ontwerpprincipes voor het gebied Hart van Stappegoor. Daarnaast wil het college extra investeren om de hoge ambities voor een betere leefomgeving waar te kunnen maken. De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt in samenwerking met bewoners, ondernemers en instellingen in het gebied.

Tilburg heeft de ambitie om een compacte, groene en leefbare stad te zijn en bij te dragen aan de oplossing van het landelijk tekort aan betaalbare woningen. Het is de bedoeling om dat zoveel mogelijk binnen de huidige stadsgrenzen te doen en tegelijkertijd de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Een van de plekken waar deze stedelijke ambities samenkomen is Stappegoor. De gemeente werkt daarom samen met de ontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Synchroon, Poort Van Veghel en woningcorporatie Tiwos om woningen te bouwen en het gebied op te waarderen. 

Toekomstperspectief Hart van Stappegoor 

Het Toekomstperspectief Hart van Stappegoor legt met 4 ontwerpprincipes de basis voor de openbare ruimte, bebouwing en bereikbaarheid van het gebied. Het biedt handvatten om van Stappegoor een energiek stadskwartier te maken met niet alleen uitstekende sportfaciliteiten, voorzieningen en onderwijsinstellingen, maar ook een fijne woonomgeving. De 4 ontwerpprincipes uit Het Toekomstperspectief Hart van Stappegoor zijn: 

  • Leefbaar en toekomstbestendig 

In Stappegoor bouwen we aan een gezond, toekomstbestendig stadskwartier waar het fijn wonen, werken en verblijven is. Het gebied wordt daarnaast klimaatadaptief, circulair en natuurinclusief. Het vergroende gebied nodigt uit om te gebruiken, te verblijven en te bewegen. 

  • Stedelijke kwaliteit 

Voor de nieuwbouw in het Hart van Stappegoor wordt gekozen voor een tussenschaal. Dit betekent dat de nieuwe gebouwen groter worden dan de gebouwen in de bestaande woonwijken. Deze tussenschaal is nodig voor ruimtelijke kwaliteit, sociale veiligheid en een natuurlijke verbinding tussen oost en west. De nieuwe gebouwen sluiten daarnaast goed aan op de omgeving en houden met hun vormgeving en functies rekening met de buurt. Zo komen er naast woningen ook voldoende maatschappelijke en commerciële voorzieningen. 

  • Routes en verbindingen 

Nieuwe routes voor lopen en fietsen verbinden oost met west en maken van Stappegoor en de aangrenzende omgeving een gebied. Het verblijven in Stappegoor krijgt voorrang op doorstroming van autoverkeer. De Stappegoorweg, als hoofdontsluiting van het gebied, wordt hierop ingericht. De voorzieningen blijven ook met de auto goed bereikbaar.  

  • Bestemming Stappegoor 

In Stappegoor bent u welkom, dus zijn er goede faciliteiten en parkeervoorzieningen voor het bereiken van uw bestemming, of u er nu lang of kort verblijft. We streven naar een gebied met voldoende parkeergelegenheid nabij de bestemming, zonder dat er overal auto’s en fietsen zichtbaar zijn. 

Hoge ambities 

Om de ambities voor elkaar te krijgen zijn grote aanpassingen in het gebied noodzakelijk. Door bezoekers die met de auto komen zoveel mogelijk direct naar een ondergrondse parkeerlocatie te leiden, is er minder doorgaand verkeer. Je kunt dan de Stappegoorweg ombouwen tot een groene Stappegoorboulevard. Zo komt er ook meer ruimte voor veilige fiets- en wandelverbindingen. Dit zorgt er bovendien voor dat het straatbeeld rustiger wordt. De nieuw te bouwen (voornamelijk) betaalbare woningen kunnen dan bijvoorbeeld balkons aan de voorkant krijgen, zodat er vanuit de woningen zicht op straat is. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid in het gebied. 

Projectwethouder Yusuf Çelik: “De ambities voor het gebied Stappegoor zijn hoog. Alle ontwikkelingen samen moeten ervoor zorgen dat Stappegoor een sociaal veilige, aantrekkelijke en groene omgeving wordt waar je niet alleen op bezoek komt, maar ook voor langere tijd wilt verblijven. Aan de hand van deze vier ontwerpprincipes kunnen we samen met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en woningcorporaties verder aan de slag met het uitwerken van de verschillende deelplannen.” 

Extra investering  

Om de hoge ambities voor een betere leefomgeving van het gebied waar te maken is naar verwachting 12,5 miljoen euro extra nodig. Dit bedrag is onder meer bestemd voor het realiseren van ondergronds parkeren, een beheerde fietsenstalling voor bezoekers en het omvormen van de Stappegoorweg naar een groen ingerichte Stappegoorboulevard met meer ruimte voor wandelaars en fietsers. Het is de bedoeling om het precieze bedrag dat nodig is bij de Programmabegroting 2025 definitief te laten vaststellen door de gemeenteraad.  

Participatie  

Het Toekomstperspectief legt de toekomst niet vast, maar geeft aan de hand van de 4 ontwerpprincipes richting aan keuzes voor ontwerp, programmering en inrichting van de openbare ruimte en gebouwen. De concrete invulling van de plannen gebeurt aan de hand van werktafels met inwoners, instellingen en ondernemers. De eerste werktafels met ondernemers hebben inmiddels al plaatsgevonden. Deze gesprekken krijgen in de komende tijd een vervolg en gaan ook met omwonenden en onderwijsinstellingen plaatsvinden. 

  • Meer informatie (o.a. ook een link naar het Toekomstperspectief en de collegenota) op de pagina Stappegoor op deze site