logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Perspectiefnota 2025

24 mei 2024

Het college van B&W van de gemeente Tilburg stuurde op 24 mei 2024 de ‘Perspectiefnota 2025’ aan de gemeenteraad. In de Perspectiefnota geeft het college aan hoe zij in het komende jaar verder wil gaan met het uitvoeren van de ambities uit het Bestuursakkoord ‘Meer voor Elkaar 2022-2026’ en wat voor financiële keuzes daarbij gemaakt worden.

Aan de hand van de Perspectiefnota kan de gemeenteraad de koers voor de komende jaren bepalen en die concreet uitwerken in de Programmabegroting voor 2025.  

Bestaanszekerheid

In dit 3e jaar van de bestuursperiode wil het college de ingezette lijn van de ambities op het gebied van bestaanszekerheid, stedenbouw, vergroening en verlevendiging van de stad en dorpen doorzetten. “De wereld om ons heen is alles behalve stabiel en als samenleving staan we voor een aantal grote veranderingen. Vanuit de rijksoverheid zijn er tal van onzekerheden, niet in de laatste plaats als het gaat om de financiën. Ik ben er trots op dat we binnen al die kaders toch met vertrouwen kunnen blijven bouwen aan Tilburg. Want uiteindelijk gaat het er om dat wij er met elkaar voor zorgen dat deze stad een fijne plek is om te wonen, werken en te bezoeken”, aldus wethouder Maarten van Asten (financiën).

Financiële beeld

Aan de hand van de 3 opgaven (Tilburg Kansrijk, Tilburg Groen en Duurzaam en Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist) uit het Bestuursakkoord is in de Perspectiefnota terug te lezen op welke terreinen het college de uitvoering van het beleid het komende jaar wil intensiveren. Daarbij geeft het college aan maximaal creatief te zijn om het financieel beeld op orde te houden om zo de ontwikkeling van de stad op stoom te kunnen houden. Als gemeente worden we namelijk ook geconfronteerd met kostenstijgingen, die een nadelig effect op het financieel beeld hebben. Dankzij de gezonde uitgangspositie van Tilburg is dit vergeleken met andere gemeenten geen direct punt van zorg. De financiële ruimte is voor de middellange termijn een aandachtspunt. Van Asten: “We zien dat onze  lobby, samen met de VNG, werkt. Zo is de opschalingskorting van de baan waardoor het financiële beeld voor Tilburg structureel verbetert, een eerste stap richting het dichten van het zogenaamde ‘ravijn’. Tegelijkertijd zijn er nog dossiers waarvan de financiële gevolgen niet helder zijn. Daar komt hopelijk met een nieuw kabinet snel duidelijkheid over.”

Op maandag 17 juni a.s. start de gemeenteraad met de behandeling van de Perspectiefnota. De Perspectiefnota is te lezen en te downloaden via ons Bestuurs Informatie Systeem (punt 0).