logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Regiobeeld maakt uitdagingen in de zorg zichtbaar

03 juli 2023

De vraag naar zorg neemt de komende jaren sterk toe in de regio Midden-Brabant. Daarom is een zogenaamd Regiobeeld Midden-Brabant opgesteld. Dit geeft een betrouwbaar beeld van de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de inwoners in onze regio.

(Foto: Angeline Swinkels)

Het document laat zien welke uitdagingen er liggen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden.

Samenwerking

19 partijen uit de zorg en welzijn, gemeentes, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties in de regio Midden-Brabant werkten samen aan het Regiobeeld. Aan de hand van het Regiobeeld bepalen de betrokken organisaties hoe zij samen de zorg in Midden-Brabant toekomstbestendig gaan houden. 

Op donderdag 29 juni 2023 ondertekenden bestuurders van de gemeente Tilburg (namens de 9 gemeenten in de regio Midden-Brabant), zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en CZ, het Zorgnetwerk Midden-Brabant, de GGD, ContourdeTwern en Zorgbelang Brabant/Zeeland het Regiobeeld Midden-Brabant namens alle betrokken partijen. De ondertekening was het officiële startschot voor verdere samenwerking tussen zorg, welzijn, gemeentes, zorgverzekeraars en inwoners zelf.

Te weinig personeel

De zorgvraag neemt toe maar tegelijkertijd zien we dat er veel te weinig personeel is om de noodzakelijke zorg te kunnen bieden en neemt ook het aantal mantelzorgers af. Hiermee komt de toegankelijkheid van zorg verder onder druk te staan. Met deze conclusie onderbouwt het Regiobeeld Midden-Brabant het belang van een gezamenlijke beweging naar (positieve) gezondheid, preventie en eigen regie.

Positieve gezondheid en eigen regie

Het Regiobeeld laat onder meer zien dat onder kwetsbare ouderen, mensen met een chronische aandoening en mensen met psychische klachten de zorgvraag zal toenemen. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat voor hen kan zorgen af. Dit geldt voor zowel professionele zorgverleners als voor mantelzorgers. Het Regiobeeld onderstreept het belang van een gezamenlijke inzet op (positieve) gezondheid, leefstijl, preventie, eigen regie en aandacht voor een gezonde leefomgeving. 

Regionale gezondheidsaanpak

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt om de zorg toekomstbestendig te houden. De focus ligt hierbij op een domeinoverstijgende, regionale aanpak. Om tot een regionale gezondheidsaanpak te komen, moest echter eerst een helder beeld worden gevormd over de toekomstige zorgvraag en de beschikbare zorgcapaciteit in de regio. Dit beeld is voor de regio Midden-Brabant opgesplitst in vijf thema’s: chronische zorgvraag, kwetsbare ouderen, mentale gezondheid, gezond en veilig opgroeien, en leefstijl en leefomgeving.

Het Regiobeeld Midden-Brabant lezen, kan op de site dejuistezorgopdejuisteplek.nl.