Openbare inschrijvingen gemeentelijk vastgoed

Op deze pagina vinden inwoners de openbare inschrijvingen gemeentelijk vastgoed. Klik op het +-teken om de openbare inschrijving te bekijken.

Museumkwartier

Na de Spoorzone en Piushaven, is het Museumkwartier een volgende ambitieuze stap in de stedelijke ontwikkeling van het gebied rondom de binnenstad. In het Museumkwartier liggen o.a. het De Pont museum, het Textielmuseum en het Wilhelminapark. Een deel van het gebied is door de bijzondere cultuurhistorie aangewezen als (Rijks)beschermd stadsgezicht. Het Museumkwartier moet een aantrekkelijk stadsdeel worden, waar het textielverleden en het creatief ondernemerschap van Tilburg meer zichtbaar worden. 

Voornemen uitgifte in erfpacht: Wilhelminapark 6–6a

Het voormalige politiekantoor op adres Wilhelminapark 6 – 6A is eigendom van de gemeente Tilburg. De gemeente wil het pand  de komende 5 jaar inzetten als broedplaats voor kunst, cultuur en creatieve ondernemers. Dit om de culturele identiteit van het Museumkwartier te versterken. Op basis van een openbare selectietraject zoekt de gemeente Tilburg naar een initiatiefnemer die aan deze ambitie vorm kan geven. 

Voorwaarden voor de inschrijving

Naast een aantal minimale vereisten, hanteert de gemeente drie selectiecriteria waaraan een initiatief wordt beoordeeld: 

 • Versterking van de culturele/creatieve identiteit van het Museumkwartier. Het belangrijkste uitgangspunt is dat het een broedplaats (verzamelgebouw voor vaak (startende) kunstenaars, creatievelingen) wordt voor kunst, cultuur en creatief ondernemerschap.
 • Invulling passend bij het pand/de plek: Een (gedeeltelijk) openbaar/publiek karakter heeft de voorkeur van de gemeente. Dit betekent dat het gebouw op de begane grond open/transparant moet zijn om meer levendigheid te genereren, zonder overlast voor omwonenden.
 • Zorgdragen voor positieve dynamiek in het Museumkwartier. Het ontwikkelen van verbindingen met en tussen culturele instellingen/creatieve ondernemers en/of het onderwijs en een relatie leggen met de omgeving.

Voor de volledige voorwaarden en uitgangspunten aangevuld met selectiecriteria verwijzen wij naar de selectieleidraad Wilhelminapark 6 -6A met bijlagen. Die vindt u hieronder. Heeft u een goed initiatief, schrijf u dan in door middel van de bijlagen behorende bij de selectieleidraad. Het pand kan u bezichtigen tijden de kijkdag op dinsdag 30 mei tussen 09:00 – 11:00 uur. Als u vragen hebt over het selectietraject, dan kunt u dit laten weten via vastgoed@tilburg.nl. Vragen die gesteld worden tot en met 4 juni 2023 zullen beantwoord worden via de nota van inlichtingen. Alleen de antwoorden via deze nota van inlichtingen zijn bindend. De planning is dat de gemeente op 28 juni 2023 een inschrijver selecteert die vervolgens in september/oktober het pand kan betrekken.

Wil u meer weten over de ontwikkelingen in het Museumkwartier? Kijk dan op de pagina museumkwartier op deze site of mail naar museumkwartier@tilburg.nl.

Verkoop bij inschrijving: Wielevenweg ongenummerd, 5048 CL Tilburg

Verkoop via vrijwillige openbare verkoop bij notariële inschrijving.

Wielevenweg ongenummerd, 5048 CL Tilburg

Inleiding

Gemeente Tilburg biedt het object Wielevenweg ongenummerd te Tilburg ter uitgifte aan door middel van een verkoop bij inschrijving (vrijwillige openbare verkoop bij notariële inschrijving).

Nadere afspraken worden na gunning overeengekomen in een verkoopovereenkomst.

Als u besluit een bieding uit te brengen, gebruik daarvoor dan het inschrijfformulier (Bijlage 1) dat te downloaden is via de link hieronder. Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend in een gesloten enveloppe met in de linkerbovenhoek vermelding ‘inschrijfformulier Wielevenweg ongenummerd te Tilburg’ uiterlijk vrijdag 8 september 2023 om 12:00 uur zijn ingeleverd bij De Kerf Van Sprang Notarissen, Spoorlaan 402, 5038 CG Tilburg.

Voornemen tot verhuur aan diverse partijen van Gebouw 90 (Broedplaats)

Bekendmaking voornemen tot verhuur aan diverse partijen van Gebouw 90 (Broedplaats)

Publicatiedatum: 21 juli 2022

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens te verhuren van werkplekken binnen het gebouw 90 ‘Broedplaats’ aan de burgemeester Brokxlaan 6a te Tilburg. In het gebouw zijn meerdere units beschikbaar met een totale oppervlakte van 574 m². Op bijgevoegde tekening staat de indeling van het gebouw met de units weergegeven. Kandidaten die voldoen aan de criteria zoals hieronder genoemd worden op volgorde van binnenkomst uitgenodigd. 

Toetsingscriteria

•    Ingeschreven als zelfstandige ondernemer bij KvK;
•    Startend ondernemer (maximaal 5 jaar oud, toetsing aan inschrijfdatum KvK)
•    Bedrijfsgrootte maximaal 5 fte;
•    Een aanbeveling van één de volgende  organisaties, te weten Midpoint, Tilburg University, Fontys of Avans;
•    Niet eerder huurder geweest van een kantoorruimte in gebouw 84, 88 of 90;
•    Passend in het Smart Service profiel;  

Toelichting Smart Service profiel

Onder Smart Services verstaan we kennisintensieve dienstverlening en creatieve industrie waarbij gebruik  gemaakt wordt van nieuwe technologieën (data, AI etc). Bedrijven wiens business bestaat uit  slimme product- en service-innovaties  die tot stand komen met data, kunstmatige intelligentie en internet- en communicatietechnologieën. Het  analyseren, genereren of verwerken van data is dan ook een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.  

Toewijzingscriteria

Kandidaten die op basis van de toetsingscriteria toegelaten worden komen in principe in aanmerking voor een werkplek. Omdat de gebouwen zowel vaste kantoorruimte als flexplekken omvatten gelden ook enkele regels die van toepassing zijn bij de verdeling of toewijzing van de werkplekken. Om de plekken ook voor nieuwe starters beschikbaar te houden is tevens  sprake van een maximum huurtermijn. Een beheerder zal hier op toezien. 

 • De huur van vaste kantoorunits is enkel mogelijk ingeval huurder aangemerkt kan worden als BTW- ondernemer;
 • De huurtermijn voor vaste kantoorruimte en flexplekken is gemaximaliseerd op 3 jaar; (NB Voor bedrijven die al uit de Spoorzone komen (overgangssituatie) worden aparte arrangementen gemaakt.)
 • Per bedrijf maximaal 1 kantoorruimte inclusief 1 flexwerkplek; 
 • Max. 3 flexwerkplekken per bedrijf; 
 • Doorstromen van flexplekken naar vast kantoorruimte maximaal 1 x mogelijk;
 • Maximale termijn is gekoppeld aan eerste datum contract (flex en/of kantoorruimte);

Reactietermijn

Indien u als ondernemer in aanmerking wenst te komen voor het huren van een ruimte in het gebouw 90 ‘broedplaats’ en u voldoet aan de toetsingscriteria dan vragen wij u om uw interesse kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht te sturen waarin u laat zien te voldoen aan de toetsingscriteria. Dit bericht richt u aan vastgoed@tilburg.nl onder vermelding van 'Reactie op voornemen tot verhuur Broedplaats Tilburg'. Na deze datum zullen alle inschrijvingen door de gemeente worden getoetst en zal u op de hoogte worden gebracht of u in aanmerking komt voor het huren van een ruimte en zal met u een vervolggesprek worden aangegaan voor het sluiten van de huurovereenkomst.

Heeft u inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze publicatie kan dan u contact opnemen met Dolf Baetsen via dolf.baetsen@tilburg.nl.

Huurder gezocht voor gebouw 79a

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) wil gebouw 79a aan de Burgemeester Brokxlaan 32, 5041 DB Tilburg in de Spoorzone verhuren. Het gebouw heeft een oppervlakte van 100 m². Via de pagina van Make it in Tilburg kunt u het intakeformulier opvragen om in aanmerking te komen dit pand te huren. Via onderstaande link komt u op de pagina van Make it in Tilburg. De toewijzingsprocedure die wij hanteren staat daaronder beschreven.  

Procedure

Geïnteresseerden kunnen op Make it in Tilburg het contactformulier invullen. Vervolgens ontvangen ze het intakeformulier en een uitgebreide toelichting op de procedure. Het intakeformulier moet volledig worden ingevuld en terug worden gestuurd naar business@tilburg.nl. De deadline hiervoor is 5 juli. Een commissie van 3 personen toetst de intakes op basis van de onderstaande vestigingscriteria. Op elk criterium zijn maximaal 10 punten te behalen. Elk criterium weegt even zwaar. Pas bij een gelijke geschiktheid (een even hoog aantal punten bij twee of meerdere geïnteresseerden) tellen bepaalde criteria zwaarder. De criteria staan hieronder op volgorde van zwaarte. Let op: deze zwaarte geldt dus pas bij een gelijke geschiktheid.

Vestigingscriteria

 • Een creatieve, culturele initiatiefnemer;
 • Die zorgt voor creatieve exposure op deze belangrijke doorgangsroute;
 • Die zich onderscheidt van de al aanwezige functies en activiteiten;
 • Die de ruimte (werkplaats, atelier etc.) toegankelijk houdt voor publiek;
 • Een initiatiefnemer met een concept dat het economisch profiel van de Spoorzone rondom AI chronologie versterkt en verbinding legt met de bezoekers van Spoorzone (B2C) heeft een pré. 

Wij zijn niet op zoek naar een initiatief met een retail- of horecafunctie of functie anderzijds gericht op uitgifte van voedsel dan wel dranken. 

De deadline voor reageren is 5 juli. Uiterlijk twee weken na het sluiten van de deadline maakt de beoordelingscommissie bekend welke partij de hoogste score heeft behaald. Hierna zijn er vier weken beschikbaar om het huurcontract op te maken. De huur gaat uiterlijk in op 1 september 2023.  

De harde voorwaarden voor het huren van gebouw 79a zijn als volgt: 

Harde voorwaarden 

 • De kale huur bedraagt is 13.630,00 euro per jaar exclusief BTW
 • De huurder moet zelf contracten afsluiten voor energie (G/W/L)
 • Huur van de ruimte is enkel mogelijk in geval er sprake is van btw verplichte ondernemer;
 • Huurtermijn 5+5 jaar
 • Huurovereenkomst op basis van ROZ-model kantoorruimte, algemene bepalingen zijn van toepassing

Mocht er geen overeenkomst komen met de hoogst scorende partij dan nemen wij contact op met de nummer twee, mits deze op zijn minst de helft van de mogelijke punten heeft behaald. Mochten wij er met deze nummer twee ook niet uitkomen dan nemen wij contact op met de nummer drie. Wederom met de voorwaarde dat deze minstens de helft van de mogelijke punten heeft behaald. Op deze manier schakelen wij door tot er een overeenkomst gesloten is of er geen geschikte huurder gevonden is. 

Ook vindt er een integriteitsbeoordeling plaats. 
We behouden ons het recht voor - zonder opgaaf van redenen - van de selectie en contracteren af te zien, hiermee vervallen alle rechten van de inschrijvers. 

Bovendien behouden wij het recht voor om de procedure geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te beëindigen. 

Inschrijvers hebben in dergelijke situaties geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze procedure.

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e-mail via vastgoed@tilburg.nl.