logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen Groot Stappegoor

Proces en procedure

Wat is de huidige status van de nieuwe plannen?

Voor de nieuwe plannen op Stappegoor is een Voorlopig Ontwerp/ Stedenbouwkundig Plan gemaakt. Dit is een eerste verkenning van de stedenbouwkundige mogelijkheden voor de plannen, het is nog geen definitief ontwerp. De plaatjes en beelden die hierin staan zijn indicatief en geven geen ontwerp weer. Het is een verbeelding van de concept uitgangspunten voor de plannen die nog nader uitgewerkt dienen te worden. 

Is het al zeker of de nieuwe plannen definitief doorgaan? 

Het college heeft 14 september 2021 besloten dat de nieuwe plannen haalbaar zijn. De plannen zijn op 18 november 2021 besproken in de gemeenteraad. De raad heeft toen ingestemd met de plannen. Nu de raad heeft ingestemd met de plannen start de uitwerking van een voorlopig stedenbouwkundig plan. Voor het Stappegoorpark wordt in overleg met bewoners, onderwijsinstellingen en de sportverenigingen een ontwerp gemaakt. 

Welke stappen gaan er nog komen? 

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen start de uitwerking van een voorlopig stedenbouwkundig plan. De plannen vallen uiteen in deelprojecten. Voor elk plan worden omgevingsdialogen gevoerd. De eerste bouwactiviteiten worden op zijn vroegst verwacht in 2022. De totale ontwikkeling duurt tot ongeveer 2028. Voor het Stappegoorpark wordt in overleg met bewoners, onderwijsinstellingen en de sportverenigingen begin 2022 een ontwerp gemaakt. Op zijn vroegst eind 2022 start de bestemmingsplanprocedure. 

Ik wil graag meedenken met de nieuwe plannen. Hoe kan ik dat doen? 

Als u op de hoogte wilt blijven kunt u zich aanmelden voor de Stappegoor Nieuwsbrief. U vindt de link op de pagina stappegoor. Of u mailt naar stappegoor@tilburg.nl. Vanuit de woonwijken zijn de Wijkraad Groenewoud en de bewonersverenigingen van Willemsbuiten en Zuiderpark actief betrokken, net als de Ondernemersvereniging Stappegoor. U kunt zich bij deze verenigingen melden als u wilt meedenken. 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de nieuwe plannen?

We zitten nu in een heel vroeg stadium van de planontwikkeling. Het is nog niet mogelijk om formeel bezwaar te maken. Dat kan op een later moment bij bestemmingsplannen of vergunningen. 

De gemeente krijgt meer dan 10 miljoen rijkssubsidie voor de extra woningen en moet er zelf ook zo’n bedrag voor vrijmaken. Waar wordt dit bedrag grofweg aan besteed? 

Naast de subsidie van 10.2 miljoen die we van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben ontvangen moet de gemeente een bedrag van 10.6 miljoen aan cofinanciering bijdragen. Dit bedrag is met name nodig om versneld minimaal 50% sociale en middeldure huurwoningen te kunnen realiseren. Het bedrag is nodig voor grondverwervingen, parkeergarages, het (her) in te richten van openbaar gebied, het park, uitbreiding waterberging langs de A58, verplaatsing van de tennisvereniging Stappegoor en om benodigde groene ruimtes in de vorm van parken (Zuidertuin en StappegoorPark) te realiseren.

Atletiekaccommodatie

Wordt de atletiekaccommodatie in het Stappegoorpark even groot als de huidige accommodatie? 

In het park komt een atletiekbaan van 400 meter. Hoe de sportfaciliteiten er uiteindelijk uit gaan zien is nog niet duidelijk, dat wordt nader uitgewerkt. De faciliteiten worden ingepast in het park en worden semi-openbaar toegankelijk. De gemeente werkt aan een ontwerp voor het park samen met de atletiekvereniging, de bewoners en onderwijsinstellingen uit het gebied. Zij zijn allemaal toekomstige gebruikers van het park. 

Tot wanneer is de huidige atletiekaccommodatie in gebruik?

In december 2021 start het ontwerpproces. Voor de zomer van 2022 verwachten we dat het ontwerp klaar is. Het maakt dan onderdeel uit van het Stedenbouwkundig ontwerp dat wordt gepresenteerd aan de omgeving. Op zijn vroegst start eind 2022 de bestemmingsplanprocedure. In het voorjaar van 2023 (of later) zal het bestemmingsplan definitief zijn en worden vastgesteld door de gemeenteraad. De aanleg van het park start op zijn vroegst eind 2023 en duurt waarschijnlijk tot najaar 2024.    

Waarom kiest de gemeente niet voor een van de andere opties die zijn onderzocht in het haalbaarheidsonderzoek voor de verplaatsing van de atletiekaccommodatie? 

Het haalbaarheidsonderzoek brengt de voor- en nadelen in beeld voor de scenario’s Gershwinstraat, Prinsenhoef, Landgoed De Groene Kamer en het handhaven op de huidige locatie. Uit het onderzoek leek eerst de Gershwinstraat als voorkeurslocatie naar boven te komen: deze locatie scoort het beste. Dat komt met name doordat het zou komen te liggen op een deels nu vrij liggend veld van een bestaande sportaccommodatie in bezit bij de gemeente en met een relatief goede ontsluiting. 

Prinsenhoef scoort minder goed dan Gershwinstraat omdat het cultuurhistorische waarden heeft, een atletiekaccommodatie een negatief effect op nabijgelegen ecologische waarden heeft, het niet in bezit van de gemeente is (verwervingsrisico) en er een bestemmingsplanprocedure gevolgd moet worden (procesrisico). Landgoed De Groene Kamer scoort minder goed omdat het decentraal gelegen is, de grond niet in bezit is van de gemeente (verwervingsrisico), de planvorming voor het gehele Landgoed (waar een accommodatie wellicht onderdeel van zou kunnen zijn) nog moet plaatsvinden en er een bestemmingsplanprocedure gevolgd moet worden (procesrisico). 

De nadere detaillering op de gedachte voorkeurslocatie Gershwinstraat zorgt uiteindelijk voor een opeenstapeling van negatieve signalen: de beschikbare ruimte op de Gershwinstraat is beperkt, de benodigde verplaatsing  petanque/jeu de boules bleek moeilijk oplosbaar, de exploitatie van een atletiekaccommodatie op deze plek werd negatiever en er bleek een omvangrijke onrendabele top op de investeringsuitgaven. Daarnaast werd steeds duidelijker dat óók bij uitplaatsing van de accommodatie er altijd nog een substantiële sportvoorziening met faciliteiten behouden moet blijven op Stappegoor voor gebruik door het ROC en andere onderwijsinstellingen. Alles integraal afwegend is daarmee een nieuwe ruimtelijke inpassing van een sportvoorziening op Stappegoor de beste oplossing voor de stad en sluit het aan op de bestaande en voorziene kwaliteiten en functies van Stappegoor.

Wonen

Hoeveel woningen komen er bij in het Stappegoor gebied? Zijn het allemaal appartementen?

Op dit moment voorzien de nieuwe plannen in ongeveer 1.000 extra woningen waarvan het merendeel appartementen. Van dit aantal zijn enkele woningen grondgebonden.

Zijn de woningen ook betaalbaar? Komen er sociale koop- en huurwoningen?
Minimaal de helft van de woningen moet sociale huur of middeldure huur zijn. Dat is een randvoorwaarde voor dit plan. 

Kan ik mezelf ergens aanmelden om op de hoogte te blijven over de woningen?
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief Stappegoor www.tilburg.nl/stappegoor. Voor de nieuwbouwwoningen op het kazerneterrein kunt u zich inschrijven op de website www.nieuwbouwwillemii.nl

Tiwos gaat ook woningen ontwikkelen op Stappegoor. Inschrijven kan via www.tiwos.nl.

Wanneer start de bouw van woningen?
De bouw van de eerste woningen is nu voorzien op zijn vroegst in 2022, en de laatste woningen naar verwachting in 2028.

Hoe hoog worden de appartementengebouwen?
In de huidige concept plannen is het hoogste gebouw, op de hoek schuin tegenover de Jumbo Foodmarket, circa 70 meter hoog.

Mag je wel bouwen zo dicht bij de snelweg (geluid, veiligheid en stikstof?)
De afgelopen periode is een milieukundige quickscan uitgevoerd naar de onderdelen verkeer en parkeren, water, geluid en externe veiligheid. De quickscan heeft niet tot no-go’s geleid, maar wel tot aandachtspunten voor de verdere uitwerking. De stikstofproblematiek maakt hier ook onderdeel van uit, dit verdient de aandacht en moet nog nader onderzocht worden.

Komen er ook winkels of horeca bij in het Stappegoorgebied?
We zoeken naast woningbouw ook actief naar functies die het profiel van Sport en Onderwijs versterken. Daarbij denken we op dit moment niet aan winkels en/of horeca.

Komt er ook studentenhuisvesting?
We denken er nadrukkelijk over om ook studentenhuisvesting te realiseren. Hierover wordt ook met de onderwijspartijen op Stappegoor gesproken.

Worden de nieuwe woningen klimaatneutraal gebouwd? 
Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd en volgens de laatste eisen waar het gaat over energie en waterhuishouding.

Wordt er in fasen gebouwd of is het hele gebied de komende jaren een grote bouwput?
Een belangrijk onderdeel van de studie die we nu uitvoeren is fasering van de ontwikkeling. We kunnen niet alles tegelijk realiseren, omdat Stappegoor een gebied in gebruik is met actieve bezoekers, ondernemers, verenigingen en onderwijsinstellingen. Stappegoor moet dus goed bereikbaar blijven, al zorgen bouwactiviteiten uiteraard vaak wel voor wat hinder.

Het tuincentrum gaat in de toekomst ook verhuizen?
De Onderwijsgroep Tilburg is met de gemeente in gesprek om op de plek van de huidige Intratuinlocatie een aantal nieuwe opleidingen te huisvesten.

Verkeer & Parkeren

Waar gaan de nieuwe bewoners parkeren?

Voor de nieuwe woningen en bewoners worden ook nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Voor Stappegoor geldt dat de parkeervraag en de parkeervoorziening op elkaar aan moet sluiten.

Komen er in het Stappegoorgebied parkeervergunningen?

Er geldt op dit moment in grote delen van Stappegoor gereguleerd parkeren. Of dat wordt uitgebreid, bijvoorbeeld naar de woonwijken Zuiderpark en Willemsbuiten, is onderdeel van de mobiliteitsstudie die nu wordt uitgevoerd. 

Het parkeerterrein voor het zwembad en het ijssportcentrum verdwijnt. Waar kan ik parkeren als ik het zwembad of Ijssportcentrum wil bezoeken? 

Onderdeel van de nieuwbouwplannen voor het IJssportcentrum is een nieuwe parkeergarage zodat de parkeerplaatsen niet verdwijnen.

Blijft het parkeertarief hetzelfde per bezoek aan Stappegoor?

Daar is nog niks over te zeggen en is ook niet alleen afhankelijk van de ontwikkelingen op Stappegoor. Dat hangt samen met toekomstige besluitvorming over parkeren in de hele stad.

Hoe ziet de verkeersontsluiting van het Stappegoor gebied er uit als alle nieuwe woningen gerealiseerd zijn?

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken hoe we de verkeersontsluiting het beste kunnen vormgeven, waarbij we voornamelijk kijken naar de Stappegoorweg en de Ringbaan-Zuid voor autoverkeer, en we zetten in op goede langzaamverkeersroutes en alternatieven voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). 

Wordt het gebied 30 km/uur vanwege alle scholieren die hier fietsen?

Daar is nog niet over gesproken.

Is al duidelijk of de fietsbrug over de A58 er gaat komen?

Voor de fietsbrug over de A58 is wel rijkssubsidie ontvangen, en deze ambitie is vastgelegd in het Snelfietsnetwerk. We hebben nog niet voldoende financiën beschikbaar om de fietsbrug ook aan te leggen. Voor het resterende bedrag zijn we in gesprek met de provincie. In de plannen houden we er al wel rekening mee.

Gaat de fietsenstalling verhuizen (die zit nu best verstopt)?

Vooralsnog niet, al wordt in het kader van goede langzaam verkeersverbindingen en alternatieven voor fietsers en voetgangers ook nagedacht over de huidige en mogelijk nieuwe/extra fietsenstallingen in het gebied.

Groen en de openbare ruimte

Komt er naast het Stappegoorpark nog meer groen bij in het Stappegoorgebied?

Op dit moment is er niet veel groen in Stappegoor. We zien een kans om naast het StappegoorPark ook nabij het Zuiderpark een nieuwe groen zone te realiseren: de Zuydertuin genaamd.

Het Olympiaplein krijgt ook een metamorfose. Wat gaat er veranderen? 

Er is samen met de Ondernemersvereniging Stappegoor gewerkt aan een schetsontwerp om het Olympiaplein te ‘veraangenamen’. Met meer groen, zitgelegenheden, een logische prettige inrichting en meer ruimte voor terrasjes willen we het plan voor iedereen fijner en meer uitnodigend maken om te verblijven.

Is het park met alle sportvoorzieningen straks voor iedereen toegankelijk? 

Het park is voor iedereen toegankelijk, de sportvoorzieningen worden semi-openbaar. Op momenten dat de onderwijsinstellingen of de atletiekvereniging de faciliteiten gebruiken voor activiteiten die gevaarlijk kunnen zijn voor sporters en/of park-bezoekers dan wordt de accommodatie (deels) afgesloten. Denk dan aan activiteiten zoals speerwerpen, kogelstoten of sprinten.

Sportvoorzieningen

Er komt een nieuwe turnaccommodatie. Waar komt die te staan?

De nieuwe Turnaccommodatie is gepland naast T-Kwadraat, waar nu de grote parkeerplaats ligt. 

Komen er nog andere sportvoorzieningen bij in het gebied?

Er komen 3 sporthallen in het gebied: bij het Koning Willem II College worden 2 nieuwe sporthallen gerealiseerd voor verenigingen en er komt een turnaccommodatie naast T-Kwadraat.