logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Dorpsagenda Biezenmortel

Sinds januari 2021 maakt het dorp Biezenmortel onderdeel uit van de gemeente Tilburg. In 2022 had Biezenmortel 1.400 inwoners inclusief de bewoners van Prisma Assisie. De ruimtelijke kwaliteit van Biezenmortel en zijn directe omgeving wordt hoog gewaardeerd.

Biezenmortel en zijn omgeving maken onderdeel uit van het Groene Woud, een gebied waar landschap en verstedelijking hand in hand gaan. Kleinschalige landschappelijke gebieden en een diversiteit aan natuurgebieden wisselen elkaar af. In het Groene Woud liggen diverse aantrekkelijke kernen als pleisterplaatsen. Het Groene Woud ligt ingeklemd tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. De ligging op een directe lijn tussen Tilburg en Den Bosch en het feit dat deze 2 grote steden in de buurt liggen, geeft een extra dimensie aan Biezenmortel. Vlakbij de drukte, maar toch ver weg om te genieten van de rust.

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor Biezenmortel is Maarten van Asten.

Visie

Vanuit de brede context Pauwels Oost, werkt de gemeente samen met Biezenmortel aan een brede natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. De grote opgaven voor Biezenmortel zijn: de woningbouw-opgave, de ontwikkeling van het Dorpshart met daarin de gemeenschappelijke voorzieningen en zorgen voor een bruisend natuurinclusief  buitengebied.

Kernopgaven Biezenmortel

Beschrijving:
Voor Biezenmortel is de bouw van passende woningen voor de doelgroepen starters en ouderen, binnen het karakter van het dorp, cruciaal om de leefbaarheid van het dorp in de toekomst te blijven garanderen. De uitdagingen in de woningbouw zijn bepalend voor de andere genoemde opgaves. Zonder starters geen jeugd en zonder jeugd geen basisschool of verenigingsleven. Daarom moeten er tot 2040 tussen de 600 en 800 woningen in Biezenmortel gebouwd worden. 

Acties:

  1. Dorpsvisie: een traject vanuit het dorp om te komen tot een gedragen visie voor de lange-termijn ontwikkeling van het dorp (trekker de Cooperatie Biezenmortel)
  2. De Update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie Wonen: de herijking van de woningbouwambitie voor de gehele gemeente met daarin een herijkte ambitie voor Biezenmortel (trekker de gemeente Tilburg)
  3. Verkenning Ontwikkelscenario's Pauwels Oost: hier zijn ruimtelijk/landschappelijk 2 locaties (dorpshart en de Oostzijde) in beeld voor mogelijke woningbouwontwikkeling. Het laadvermogen van deze plekken is (op hoofdlijnen) geanalyseerd. (trekker grondeigenaren/ontwikkelaars en gemeente Tilburg)

Beschrijving:
Om de leefbaarheid in Biezenmortel te waarborgen is het van belang dat de basisschool en het gemeenschapshuis blijven bestaan. Het ontbreekt het dorp nu aan een levendig dorpshart met een centrale ontmoetingsplek en/of voorzieningen als een dorpswinkel, café en/of andere voorzieningen. Een goede verbinding van het openbaar vervoer is er nu ook niet. 

Acties:
Gemeenschapshuis de Vorselaer

Het dorpshuis ofwel gemeenschapshuis De Vorselaer (o.l.v. Stichting De Gemeenschap) was verouderd en toe aan een grondige opknapbeurt. Het gemeenschapshuis is opgeknapt en is voor de komende jaren weer up to date. (trekker: dorps-coöperatie)

Basisschool / gymzaal

De gymvoorziening in de Vorselaer is klein en mist moderne voorzieningen voor schoolonderwijs. De school is daarom dit jaar voor een deel van de gymlessen uitgeweken naar de Roomley en overweegt dit voor alle gymlessen te gaan doen. Deze situatie met busvervoer is tijdrovend. Een grotere gymzaal op loopafstand van de school, die aan de huidige normen en eisen voor gymonderwijs voldoet, zoals beschreven in de beleidsnota sport en bewegen, is een must voor het dorp. Dit wordt in het MJIP onderschreven. (trekker: gemeente Tilburg)

Ouderen 

Veel (preventieve) zorg wordt in Biezenmortel opgevangen met mantelzorg en vrijwilligerswerk. Met de toenemende vergrijzing is het niet vanzelfsprekend dat het huidige systeem blijft voldoen. Er zijn, met uitzondering van een Prisma locatie, geen zorgposten terwijl daar wel behoefte aan is. Het is niet ondenkbaar dat deze ooit gerealiseerd kunnen worden in Biezenmortel nadat de groei heeft plaatsgevonden. Echter moeten er nu al stappen genomen worden om ervoor te zorgen dat alles in goede banen blijft lopen. Vanuit het programma Ggoud komt er aandacht voor het in beeld brengen en verstevigen van netwerken rond kwetsbare ouderen. (trekker: ContourdeTwern)

Het nieuwe dorpshart

Het afgelopen jaar is middels een technische keuring vanuit de haalbaarheidsstudie inzichtelijk gemaakt wat de technische staat en gebruikswaarde van de bestaande gemeenschapsvoorzieningen. Ook is vanuit het dorp een activiteiteninventarisatie gedaan, waarin wensen en (bestaand en beoogd) programma voor een gemeenschapsvoorziening in beeld zijn gebracht. Resultaten van deze en alle voorgaande  stappen worden momenteel samengebracht in een ambitiedocument. Hierin wordt een beknopt programma van eisen geformuleerd voor maatschappelijke voorzieningen o.b.v. de huidige inzichten.

De grote wens vanuit het dorp is een Multifunctionele accommodatie (Gemeenschapshuis en sportaccommodatie in één). De wens is deze sportfaciliteit in te richten als een multifunctionele (sport)ruimte, die ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Denk daarbij aan activiteiten op cultureel vlak, evenals die op het vlak van de sociale cohesie. Dit wordt in het Ambitiedocument Maatschappelijke voorzieningen in Biezenmortel nu verder uitgewerkt. (trekker: dorps-coöperatie)

Vanuit de filosofie dat door samenwerking meer bereikt kan worden dan ieder individueel initiatief wordt de komende periode verkend of een ‘coalitie’ kan ontstaan van partijen in en rondom het hart van Biezenmortel. Deze samenwerking is erop gericht om mogelijkheden voor woningbouw in combinatie met toekomstvaste huisvesting van maatschappelijke functies in de kern van Biezenmortel te onderzoeken. Het ambitiedocument vormt hierbij het vertrekpunt voor wat betreft de maatschappelijke functies. Het resultaat van deze coalitie is één of meerdere scenario’s voor de ontwikkeling het gebied (in) om het oude klooster. Het uiteindelijke resultaat is een integraal plan met bijbehorend kostenplaatje en verdeling tussen de partijen. Doel van het proces volgend jaar moet zijn om in de begroting 2023 een bedrag voor realisatie te claimen.Het optuigen van de coalitie alsmede het samen smeden van plannen voor mogelijke ontwikkeling vraagt tijd en het succes is afhankelijk van eenieders bereidheid om te geven en nemen. (trekker: gemeente Tilburg)

Beschrijving:
De druk op het buitengebied is groot. Veel verschillende doelstellingen gaan over het buitengebied. Denk aan de transitie van de landbouw, de energietransitie, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en toekomst perspectief voor andere economisch dragers zoals de boomteelt en recreatie en toerisme.

Acties:

Gebiedsontwikkeling Pauwels Oost

Veel verschillende doelgroepen doen een beroep de het schaarste goed, grond. Vanuit Pauwels Oost wordt het gebied integraal bekeken vanuit de vijf hoofdthema’s: (1) Economie, (2) Ruimte, Landschap en Natuur,(3) Wonen, (4) Mobiliteit en (5) Energie & Klimaat samen met de belangrijkste stakeholders. (trekker: gemeente Tilburg - Boeren - ZLTO – Kwekers – horecaondernemers - Provincie)

Landschapspark Assisie

Ten zuiden van Biezenmortel ligt het zorgcomplex Assisie, een gebied van meer dan 40 ha (in omvang groter dan het dorp Biezenmortel zelf). De eigenaar van dit complex (Prisma) heeft hun toekomstige visie voor het zorgcomplex aan de gemeente gepresenteerd en verzoekt, vanwege  de huidige veranderingen in het zorglandschap, om andere functies dan strikt vallend onder  'zorg' in het gebied  toe te laten. (trekker: Prisma)

Natuurpoort Rustende Jager

De natuurpoort De Rustende Jager wordt ontwikkeld met De Rustende Jager, Natuurmonumenten en gemeente Tilburg. Samen wordt gewerkt aan een goed ontsloten toegangspoort voor de Loonse Drunense Duinen die recreanten ruimte bied om te parkeren, van de horeca te genieten, informatie te verkrijgen en het gebied te bezoeken. Hiervoor wordt de bestaande parkeerplaats uitgebreid en het voorplein omgebouwd tot een ruimte waar bezoekers te gast zijn en geen auto’s meer rijden. De uitbreiding van de parkeerplaats is er voor bedoeld om verkeersoverlast van parkerende auto’s om de Gommelsestraat te voorkomen. (trekker: gemeente Tilburg)

Totstandkoming dorpsagenda

De Coöperatie Biezenmortel startte begin 2021 de omgevingsdialoog om een dorpsvisie voor Biezenmortel op te stellen samen met alle mede-inwoners van Biezenmortel. De dorpsvisie heeft als doel om vast te leggen wat er volgens de inwoners van Biezenmortel nodig is op de korte (binnen nu en 5 jaar) en langere termijn (5 tot 20 jaar) om de leefbaarheid in het dorp te kunnen waarborgen.

De omgevingsdialoog die gevoerd, met als resultaat de dorpsvisie Biezenmortel, vormt samen met de gemeentelijke opgave in Biezenmortel de dorpsagenda van Biezenmortel. De gemeentelijke opgave en die van onze partners voor Biezenmortel worden in de gebiedsontwikkeling Pauwels Oost vanuit het kernteam Biezenmortel gecoördineerd.