logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wijkagenda West

De wijken Het Zand, Wandelbos en De Reit zijn typische jaren zestig wijken: ruim opgezet met volop groen. Veel mensen vinden het fijn wonen in West. Maar er zijn ook zaken die aandacht nodig hebben.

In grote lijnen is Tilburg-West een gebied met 2 werelden. De omgeving van de universiteitscampus met (internationale) studenten en ruime woonomgevingen dichtbij het bos. Daar tegenover staat de wereld van stempelwijken uit de jaren ‘60 met sociale problematiek, onder andere de Abdij- en Torenbuurt en de Kruidenbuurt. Van oudsher wordt het gebied dat we West noemen gescheiden door de spoorlijn en het NS Station. De mensen in het gebied dat ten zuiden van de spoorlijn ligt zijn minder georiënteerd op het gebied ten noorden van de spoorlijn. En omgekeerd.

West is het gebied tussen de Ringbaan West en Burg. Baron van Voorst tot Voorstweg, tussen Wilhelminakanaal en Bredaseweg. Er wonen ongeveer 27.000 inwoners; ruim 12.500 in Het Zand, ruim 8.000 in Wandelbos en ruim 6.000 in De Reit. Er is een groot aandeel sociale huur in de wijk, vooral in het Zand, Wandelbos en Abdij- en Torenbuurt bijna overal meer dan 50%, in sommige buurten zoals Kruidenbuurt zelfs 90%. We zien veel armoedehuishoudens met uitschieters boven 33% in westelijk deel van de Kruidenbuurt. De Reit is qua samenstelling van verschillende inkomensgroepen gemêleerder dan Wandelbos en de Kruidenbuurt. In deze wijkagenda maken we o.a. om die reden onderscheid tussen deze twee gebieden. Al zijn er ook raakvlakken en kun je logische verbindingen leggen. Het feit dat er één wijkraad 3West actief is in het gebied is niet zonder reden.

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor West is Evelien Kostermans.

Visie

Wie rondkijkt in West, ziet vooral veel huizen. Er zijn te weinig plekken om elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weinig voorzieningen voor cultuur en evenementen en er zijn weinig winkels. Het Zand en Wandelbos mogen meer dan nu leefwijken worden waarin bewoners goed kunnen wonen en samenleven. Zo’n verandering draagt er aan bij dat mensen zich meer kunnen ontwikkelen. Dat geeft ze een positief gevoel over de toekomst. De gezamenlijke wijkpartners zetten zich daarom extra in voor de wijkontwikkeling van West. Deze zogeheten PACT-aanpak leidt tot doorbraken en nieuwe initiatieven die de wijk en de bewoners verder helpen.

Kernopgaven West

Beschrijving:
Er moet ruimte komen voor bewonersinitiatieven en ontmoeting. Meer mogelijkheden om te leren, je te ontwikkelen als inwoner en je talenten te laten zien. Zodat bewoners meer vertrouwen in de toekomst krijgen, zich veilig en ‘Thuis in West’ voelen. 

Acties:

 • Ouderen zo lang mogelijk in de wijk laten wonen
  Net als veel andere gebieden in de stad vergrijst de wijk De Reit de komende jaren. Mensen die ouder worden willen graag in De Reit blijven wonen. Die mogelijkheid is er nu (nog) onvoldoende. Tiwos vindt het van belang dat ouderen in de buurt blijven en zoekt continue naar maatwerk om dit voor elkaar te krijgen. 
   
 • Ontwikkeling Communityschool (in uitvoering, Xpectprimair) met drie pijlers:
  • Gericht op 0-6 jaar, waaronder Meet&Play en de peuter-kleutergroep
  • 10-14 jaar: ontwikkeling tienerschool
  • Aanbod verlengde schooldag
   
 • Ruimtelijke ontwikkeling ‘Leerpad West’ (haalbaarheidsfase loopt, Xpectprimair/Amarant)
  • Nieuwbouw basisscholen Jeanne d’Arc en Hubertus
  • Nieuwbouw locatie Schiphollaan Amarant
   
 • Doorontwikkeling Broedplaats WijWest (in uitvoering, Stichting WijWest)
  • De locatie biedt ruimte aan ontmoeting en het bewonersinitiatief in de vorm van een ontmoetingsruimte, klussendienst, horecavoorziening, een sport en bewegen-plek, een ruilwinkel, een programma op het gebied van Werk & Ondernemerschap, verhuurbare ruimtes, een cultuuratelier en meer.
   
 • De Reinevaer, trefpunt/ontmoetingsruimte voor de inwoners van de Kruidenbuurt (in opstart)
  • Niet alleen inwonersinitiatieven kunnen een plek krijgen in het pand. Er komen ook ruimtes beschikbaar voor maatschappelijke ondernemers, zoals Broodje Aap en Linke Soep.
   
 • Aanpak Dubbele Duurzaamheid Kruidenbuurt (in uitvoering, gemeente, woningcorporaties TBV Wonen en WonenBreburg en ContourdeTwern)
  • Verduurzaming corporatiewoningen
  • Verduurzaming zogeheten ‘Gespikkeld bezit’ met steun Volkshuisvestingsfonds
  • ‘AchterdeVoordeur’-aanpak in verbinding met wijkbewoners
   
 • Aanpak Winkelstrips in de wijk het Zand (in uitvoering: gemeente/woningcorporaties Tiwos en WonenBreburg)
  • Leefbaarheid in straten als Thomas van Aquinostraat, Brunostraat, Jupiterstraat verbeteren door inzet van een buurtpionier.

Beschrijving:
Zorgen voor meer leven en reuring in een wijk waar nu vooral gewoond wordt. Deze opgave heeft te maken met meer en betere voorzieningen en ontmoetingsplekken in de wijk. Maar ook met een meer divers woningaanbod. In een wijk waar mensen samen optrekken en betrokken zijn bij hun buurt en bij hun buren. 

Acties:

 • Mogelijkheden onderzoeken voor wijknetwerkoverleg De Reit
  Versterken verbinding tussen de verschillende buurten in De Reit. We onderzoeken of het mogelijk is om een wijknetwerkoverleg voor De Reit op te richten.

 • Buurtvisie opstellen voor de Torenbuurt
  De gebiedsvisie Kenniskwartier koppelen aan de verschillende opgaven (fysiek, sociaal en economisch) in de wijk en aan de opgaven in de Abdij- en Torenbuurt in het bijzonder. Dat doen we o.a. door het samen met de bewoners opstellen van een buurtvisie voor de Torenbuurt.

 • Meer divers woningaanbod in West
  • Toevoegen van zo’n 2.000 nieuwe woningen. Breder aanbod met minder accent op sociale huurwoningen (beleidsplan, gemeente afd. Ruimte).
   
 • Ruimte voor bedrijven op binnenwijkse bedrijventerreinen (onderzoek loopt, gemeente afd. E&A)
  • Status van drie bedrijventerreinen (Reitse Hoevenstraat, Beneluxterrein en Paletplein e.o.) vastgesteld
  • Verdiepingsonderzoek ontwikkelkansen Beneluxterrein
   
 • Verdere ontwikkeling winkelcentrum Westermarkt (initiatieffase, samenwerkende winkeliers en eigenaren)
  • Meerdere projectvoorstellen in de maak, de gemeente heeft een afstemmingsrol.
   
 • Een leefwijk betekent ook meer aandacht voor sociale cohesie
  • Inzet buurtcultuur, waaronder project Vang je Droom (in uitvoering, Artfact/basisscholen/ContourdeTwern)
  • Structureel maken Ouderkamers (in voorbereiding, Xpectprimair/ContourdeTwern)

Beschrijving:
Een veilige en schone wijk, met veel aandacht voor het helpen van bewoners als dat nodig is. Dit zorgt voor vertrouwen van mensen in de overheid en de wijkpartners en daarmee voor vertrouwen in elkaar.

Acties:

 • Een veilige basis
  • Plan van Aanpak ‘Voorkomen jonge aanwas en ondermijnende criminaliteit (in uitvoering, gezamenlijke Wijkpartners waaronder Rnewt, politie en basisscholen)
   
 • Zorg voor ouderen
  • West is een dementievriendelijke wijk (in uitvoering, ContourdeTwern)
  • GGoud; gezond en gelukkig oud in Tilburg. West is geen pilotgebied voor deze aanpak, er zijn wel verschillende activiteiten in West.
   
 • Bestaanszekerheid
  • Ruilwinkel ’t Santlopertje (in uitvoering, vrijwillige bewoners)
  • Wijkontbijt op de scholen (in uitvoering, Stichting WijWest/Communityschool)
   
 • Bewoners gezond en in beweging
  • Uitvoering Preventieakkoord
  • Opknappen speelplek Westerpark
   
 • Aanpak laaggeletterdheid
  (in uitvoering, Taalhuis Bibliotheek)

Totstandkoming wijkagenda

Deze versie van de Wijkagenda West kwam tot stand via een intensieve, onderlinge samenwerking tussen de wijkpartners. Het Wijknetwerk bestaat onder meer uit scholen, corporaties, het welzijnswerk, jongerenwerk, de politie en de gemeente. Maar ook de Wijkraad heeft meegedacht, soms zelfs meegeschreven en de Wijkagenda begin 2021 vastgesteld. De samenwerking tussen de wijkpartners in dit deel van West, waar de lijntjes altijd al kort waren, is verder verbeterd en verstevigd door de PACT-aanpak in de wijk.

In het Wijknetwerk blijven we continu over de Wijkagenda in gesprek. Zo blijft de agenda actueel en wordt die steeds verbeterd. Daarbij is het belangrijk dat de wijkbewoners meer betrokken worden. Er is veel dagelijks contact tussen partijen in de wijk en de bewoners. En gelukkig doen veel bewoners mee met de activiteiten. Maar het is nodig dat ze meer betrokken worden bij het nadenken en praten over wat er nodig is en waar we naar toe willen met West. Die uitdaging pakken we in 2022 samen op.

De Reit

Veel van de gesprekken op wijk/buurtniveau de afgelopen jaren stonden in het teken van het gesprek met vertegenwoordigers van de Abdij- en Torenbuurt over alle ontwikkelingen binnen het Kenniskwartier. Daarover voeren de gemeente en andere professionele partijen het gesprek met de bewonerscommissie van de Abdij- en Torenbuurt. Die werkt sinds enige tijd nauw samen met de Wijkraad 3 West.

Via dossier Klem dat in november 2020 aan de politiek in Tilburg is aangeboden gaf een aantal bewoners in de Abdij- en Torenbuurt dat zij zich ‘klem gezet’ voelen door alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren; het Kenniskwartier, uitbreiding universiteit etc.

Met het aanbieden van dossier Klem stond een en ander meteen hoog op de politieke agenda waarmee nog maar eens blijkt dat er veel kracht en organisatievermogen in de buurt zit. Het gaat om mensen die in sommige gevallen al tientallen jaren in de buurt wonen en dat met veel plezier doen. En dat in de toekomst ook graag blijven doen.