logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wijkagenda Oud-Zuid West

In Oud-Zuid West wonen ongeveer 25.500 inwoners. Net als andere oudere wijken rond een binnenstad valt de hoge woningdichtheid en de diversiteit aan type woningen op. In het gebied wordt gewoond, gewinkeld en gewerkt.

Het gebied kent een paar stedelijke voorzieningen, zoals het winkellint Korvel en evenemententerrein Het Laar. Inwoners kunnen genieten van het groen in het Spoorpark en het Kromhoutpark. Er zijn drie wijkcentra: In De Boomtak, De Nieuwe Stede en MFA Zuiderkwartier. 

In het gebied is ruimte voor starters, vanwege het diverse woningaanbod en de ligging nabij voorzieningen en uitvalswegen. Voor gezinnen zijn er helaas minder doorgroeimogelijkheden. Daardoor trekken mensen naar andere wijken. Ook voor de toenemende groep ouderen is er onvoldoende aanbod. Het aantal inwoners met een inkomen op of onder het sociaal minimum is relatief groot. Vanwege het diverse karakter van het gebied zijn er grote verschillen. Buurten waar mensen ‘zorgeloos wonen’ liggen naast buurten met een concentratie van (sociale) problemen.

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor Oud Zuid West is Yusuf Çelik.

Visie

Oud-Zuid West kent een grote diversiteit en dynamiek. Die diversiteit willen we behouden en versterken. Met buurten waar mensen prettig wonen, waar gewerkt en gewinkeld kan worden en met parken en groen waar je elkaar kunt ontmoeten of kunt sporten. Een combinatie van reuring en rust. De forse woningbouwopgave waar Tilburg voor staat, biedt kansen voor de wijken, maar brengt ook uitdagingen mee. Vooral omdat de ruimte beperkt is. Dat vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. In het gebied wonen veel zelfredzame mensen, maar er zijn ook kwetsbare bewoners. Voor die laatste groep is extra aandacht nodig.

Kernopgaven Oud-Zuid West

Beschrijving:
We vinden het belangrijk om dichtbij bewoners te staan. In delen van Oud-Zuid West wonen veel mensen die kwetsbaar zijn. We vinden het van belang dat kinderen een goede start hebben, dat bewoners fijn en gezond in de wijk kunnen wonen en dat ze weten waar ze voor hulp terecht kunnen en dat ouderen gezond en gelukkig ouder kunnen worden in hun wijk. Kortom: dat bewoners bestaanszekerheid ervaren.

Acties:

 • Dichtbijteam Berkdijk
  Een samenwerkingsverband van partners in de wijk. Doel is om zo goed mogelijk te weten wat er speelt in de wijk en dichtbij bewoners te staan om snel in te kunnen spelen op behoeften uit de buurt. Met bewoners wordt gekeken waar behoefte aan is en wat zij zelf bij kunnen dragen. Er is een Dichtbijhuis op Rooseveltplein 9 en verschillende initiatieven zijn al in gang gezet (Voordeurmarkt, Tilburg Troepers, Buurtbakske)
 • Smart Start Zuidwester
  Smart Start is een programma in de regio Hart van Brabant waarbij gekeken wordt naar meer preventief handelen bij maatschappelijke vraagstukken. Basisschool De Zuidwester startte als proef het eerst met het programma. Vanuit deze pilot is onder andere Team op Maat gestart, waarbij de interne begeleider van school intensief en op locatie samenwerkt met een gedragscoach en een medewerker complexe jeugd. Daarnaast wordt het All-in-concept ontwikkeld waarbij de school en wijkpartners inzetten op een nog betere samenwerking.
 • Ggoud pilot in Oerle
  Ggoud staat voor ‘Gezond en gelukkig oud’. De pilot onderzoekt wat mensen nodig hebben om gezond en gelukkig ouder te kunnen worden in hun wijk. Er wordt nu vooral ingezet op het vormen van een netwerk van bewoners en professionals om gezamenlijk de belangrijke thema’s voor de toekomst te benoemen.
 • Zorg voor ouderen Noordhoek
  Ook in Noordhoek wordt ingezet op het versterken van het netwerk rond ouderen. Daarbij zijn zowel bewoners als professionals betrokken. Doel is te zorgen voor een dementievriendelijke wijk, het versterken van de vrijwilligersondersteuning door ContourdeTwern en het versterken van het wijknetwerk.
 • Verbinding sociaal en medisch domein
  In de wijk is een wijkmanager van PrimaCura (overkoepelende organisatie van huisartsen) aangesteld om te zorgen voor een betere samenwerking tussen huisartsen, welzijnswerk en de Toegang.
 • Achter de voordeur Berkdijk
  Corporatie Tiwos gaat in 2023 groot onderhoud uitvoeren aan hun woningen in Berkdijk (omgeving Rooseveltplein). In aanloop naar de renovatie brengen medewerkers van Tiwos en de gemeente of iemand van ContourdeTwern een bezoek aan de bewoners. Op deze manier worden ze geïnformeerd over de renovatie. De medewerkers vragen ook hoe ze hun leefsituatie ervaren en hoe ze het vinden om te wonen in deze wijk.
 • Ruimte voor ontmoeting
  Vanuit de beleidsnota ‘Samen een sterke basis’ wordt het belang van ontmoeting en het versterken van netwerken benoemd. In Oud-Zuid West zijn hiervoor mooie aanknopingspunten in de drie wijkcentra, maar ontmoeting vindt op heel veel plekken in de wijk plaats. Sommige van die plekken zijn toe aan verbetering. Als er meer huizen gebouwd worden is het belangrijk om in de plannen mee te nemen waar plekken kunnen komen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • Initiatieven van bewoners/wijkraden
  In de wijken lopen allerlei initiatieven. Initiatieven van bewoners, van wijkraden, van ondernemers. Teveel om allemaal in de wijkagenda te benoemen.

Beschrijving:
Het is woekeren met de ruimte in dit deel van de stad. Omdat de ruimte beperkt is, maar ook omdat de diversiteit in bevolking hoog is. Dat maakt samenleven soms tot een uitdaging. Die uitdaging wordt nog versterkt door de nieuwe woningen die worden bijgebouwd. Dat is nodig, maar daardoor wonen mensen dichter op elkaar en neemt de diversiteit verder toe. Binnen al die drukte is het belangrijk dat er groen in de straten is, dat de aanwezige parken voor iedereen goed bereikbaar zijn en dat er ruimte is voor spelen en bewegen. 

Acties:

 • Verdichten met aandacht
  Tilburg staat voor een serieuze woningbouwopgave. Er zijn veel extra woningen nodig. Vooral in bestaand stedelijk gebied vraagt dit om maatwerk. Het tempo moet niet bepalend zijn. Kwaliteit toevoegen aan de buurten is zeker zo belangrijk.
 • Ruimte voor groen, bewegen en spelen
  De kwaliteit van groen- en speelvoorzieningen in een dichtbevolkt gebied moet hoger zijn dan nu het geval is. Bij woningbouwontwikkelingen moet meer aandacht komen voor het meteen meenemen van voldoende groen en sport/speelplekken. Op een aantal plekken moet meer groen komen en moet ruimte zijn voor sport- en speelplekken. Het gaat dan om: Regenboogpark, Jan Evertsenstraat, Columbusplein, Vondelplein en Fokkerpark. Vooralsnog is niet duidelijk wanneer er vanuit de Visie Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen (BOSS) budget beschikbaar komt.
 • Herinrichting 50 km wegen
  In de Netwerkanalyse is als uitgangspunt opgenomen dat op langere termijn alle wegen binnen de ringbanen worden omgevormd tot 30 km wegen. Het betreft dan o.a. Bredaseweg (uitvoering voorzien in 2027), Noordhoekring en Korvelseweg (uitvoering nog onbekend).
 • Onderzoek woningbouwmogelijkheden Het Laar
  Er wordt onderzocht of er woningen kunnen komen op evenemententerrein Het Laar. Hierover kan pas worden besloten als elders ruimte wordt gevonden voor evenementen en het kermisdorp. Bij het opstellen van een visie voor het gebied worden omwonenden betrokken.
 • Visie/verdichtingsstudie Korvelseweg
  In samenhang met het mobiliteitsvraagstuk voor de Korvelseweg wordt ook gekeken of het mogelijk is om woningen te bouwen op dit zogenoemde lint. Er wordt een visie opgesteld in samenwerking met ondernemers en bewoners. Die is naar verwachting eind 2022 klaar.
 • Gebiedsvisie woningbouw Ringbaan Zuid
  Voor het gebied ten noorden van de Ringbaan Zuid (Generaal Smutslaan/Edisonlaan) stelt TBV Wonen samen met de gemeente en bewoners een gebiedsvisie op. De L- en U-vormige flats moeten worden verbeterd of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Op korte termijn zijn er nog geen concrete plannen voor renovatie of sloop. De gebiedsvisie moet een doorkijk geven voor de periode 2027-2040.
 • Verduurzaming woningvoorraad
  In Oud-Zuid West hebben we in sommige buurten te maken met een, op het gebied van verduurzaming, verouderde woningvoorraad. De woningcorporaties gaan hierin investeren, maar ook huiseigenaren zelf kunnen veel doen. Er zijn mogelijkheden voor huisbezoek van milieucoaches en warmtescans.

Beschrijving:
Kenmerkend aan Oud-Zuid West is dat het een gemengd gebied is, waar wonen en werken samen gaan. We vinden het van belang dat het gebied zijn economische vitaliteit behoudt. Ook is het streven: een goed ondernemersklimaat met voldoende voorzieningen. Veilig ondernemen, alertheid op ondermijning, voorkomen van leegstand en uitstraling van gebouwen en openbare ruimte maken hier onderdeel van uit. 

Acties:

 • Integrale aanpak Korvelseweg
  Het winkellint Korvel draagt in belangrijke mate bij aan het voorzieningenniveau van Oud-Zuid West en daarmee aan de economische vitaliteit. Gemeente en ondernemersvereniging Korvel Vooruit werken nauw samen om de aantrekkingskracht van het lint te verbeteren. Het gaat dan om aanpak van ondermijnende criminaliteit, aanpak van verloedering van panden en het verbeteren/vergroenen van de openbare ruimte.
 • Visie ontwikkeling linten Korvel en Besterd
  Op de winkellinten Korvel en Besterd komen veel thema’s samen. Er wordt onderzocht of het huidige beleidskader (Structuurvisie Linten) nog voldoet of dat een nieuwe visie of agenda Linten wenselijk is.
 • Herontwikkeling bedrijvencentrum Het Laar
  Vanuit het Toekomstperspectief Binnenwijkse Bedrijventerreinen wordt voor Bedrijvencentrum Het Laar aan de Laarstraat ingezet op transformatie naar woon/werkgebied. Planvorming moet nog opgestart worden.
 • Gezondheidscentrum Korvelse kerk
  De kerk aan het Korvelplein wordt in de tweede helft van 2022 verbouwd tot gezondheidscentrum. Hiermee krijgt de kerk een nieuwe functie en blijft het monument behouden voor het gebied.
 • Ondernemend Zuiderkwartier
  Ondernemend Zuiderkwartier is een initiatief van de Wijkraad om ondernemers uit de wijk samen te brengen, waardoor nieuwe samenwerkingsrelaties ontstaan.

Beschrijving:
Hondenpoep en zwerfafval zijn de grootste irritaties van inwoners. Met name in de wijken rond de binnenstad of in winkelgebieden als de Korvelseweg vinden bewoners het vervelend dat er zoveel zwerfafval is. We willen samen met bewoners en ondernemers kijken hoe de stad schoner kan. Initiatieven en inzet vanuit de stad zijn daarbij nodig. 

Acties:

 • Projecten openbare ruimte (MJP)
  In dit gebied gaan in 2022/2023 diverse projecten van start ter verbetering van de openbare ruimte. Een volledig overzicht staat op de pagina Meerjarenprogramma op deze site.
  - Bezoek de pagina met het meerjarenprogramma
 • Bewonersinitiatieven
  In het gebied zijn veel verschillende kleine en grote(re) bewonersinitiatieven, die op hun eigen manier bijdragen aan een schone(re) en veilige wijk. Denk aan de jaarlijkse opruimdagen tijdens NL Doet, de vele vrijwilligers die in de wijk schoonmaken en de buurtpreventie in Noordhoek.
 • Extra aandacht voor veiligheid/leefbaarheid
  Op sommige plekken is extra aandacht nodig voor de veiligheid, bijvoorbeeld in het Kromhoutpark, rond het Korvelplein of bij concentraties van kamerverhuur.

Totstandkoming wijkagenda

Inwoners en ondernemers hebben op verschillende manieren input gegeven voor de wijkagenda in Oud-Zuid West. Er is gekozen om met de wijkagenda’s aan te sluiten bij de indeling van de woningmarktgebieden. De schaalgrootte van het woningmarktgebied sluit echter niet aan op bijvoorbeeld het werkveld van professionals of de wijkraden. Bovendien willen bewoners graag over hun eigen wijk, buurt en/of straat in gesprek. De wijkpartners zijn betrokken via netwerkbijeenkomsten en reguliere overleggen, zowel formeel als informeel. Voor de input van bewoners is gebruik gemaakt van de contacten met de wijkraden en door aanwezig te zijn in de wijk: aansluiten bij een wijkontbijt, een middag zwerfafval prikken met vrijwilligers en gebruik maken van koffiemomentjes met buurtbewoners. Dat levert de nodige input op.